වෙබ් අඩවිය භාවිතය සඳහා උපදෙස්

Play Video

වෙබ් අඩවිය භාවිතය සඳහා උපදෙස්

Bsc(Hon’s) Bio Medical Engineering
University of Moratuwa

BSc( Hons) Mechanical Engineering
University of Moratuwa

BSc( Hons) Mechanical Engineering
University of Moratuwa

දැක්ම

සයිබර් ෆැන්ටසි අතර අතරමං නොවූ තාර්කික , බුද්ධිමය, හරවත් , ඉලක්කගත අධ්‍යයනයක් තුලින් තම සිහින කරා යන අනාගත ඉන්ජිනේරු / වෛද්‍ය පරම්පරාවක් දැයට දායාද කිරීම උදෙසා….

මෙහෙවර

ඉන්ජිනේරු, වෙද සිහින හඹා යන්නවූන්ගේ….. බුද්ධියේ තර්කාක්ෂර කේතකරණය……

error: Content is protected !!